Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Bouwvergunningen woningen

Bouwvergunningen

Bouwvergunningen
Trend
Het aantal vergunning is sinds 2012 gestegen, maar er is een duidelijke daling in 2019 ten opzichte van 2018.
Toekomst
De vraag naar woningen stijgt nog. Het toekomstbeeld wat betreft vergunning is zeer afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en trends. Ook de capaciteit van betrokken partners bij een vergunning is een aandachtspunt.

Toelichting: Het aantal verleende bouwvergunningen per jaar uitgesplitst per gemeente en per opdrachtgever. Onder gemeenten of woningcorporaties vallen ook eventuele andere overheidsinstellingen. Onder projectontwikkelaars vallen ook makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen en financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Onder particulieren vallen opdrachtgevers die (laten) bouwen voor eigen gebruik, zoals particuliere personen, bedrijven en stichtingen (met uitzondering van die stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren). De kolommen zijn onderverdeel in vergunningen voor huurwoningen en vergunningen voor koopwoningen.

icoon woningvoorraad

Woningvoorraad

Woningvoorraad
Trend
Het aantal woningen in Drenthe vertoont sinds 2016 een sterke stijging. Ook landelijk is er een sterke stijging. De gemeenten in Drenthe hebben een wisselende trend, sommige gemeenten vertonen een daling maar de meeste gemeenten vertonen een stijging van het aantal woningen.

Toelichting: Het aantal woningen in Drenthe, in de Drentse gemeenten en in Nederland.

icoon Nieuwbouw/Herstructurering/Sloop

Nieuwbouw / Herstructurering / Sloop

Nieuwbouw_sloop
Trend
De laatste jaren trekt de nieuwbouw aan, met name in Meppel en in de regio Groningen
Toekomst
De verschillen tussen de gemeenten lijken groter te worden met als gevolg oververhitting in de stad Groningen. Er is minder vraag in de gebieden met een lage demografische dynamiek.

Toelichting: In 2012 en 2013 en in 2016 heeft het CBS definities gewijzigd. Het gaat hierbij niet om daadwerkelijke voorraadmutaties. Zie voor meer informatie de leeswijzer.

icoon Woningproductie

Woningproductie

Woningproductie
Trend
Er is geen duidelijke trend waarneembaar op provinciaal niveau. Het percentage nieuwgebouwde huizen versus het percentage woningproductie door bijvoorbeeld woningsplitsing schommelt.

Toelichting: Het aantal toegevoegde woningen per kwartaal, per gemeente. Woningtoevoeging gebeurt niet alleen door nieuwbouw, maar ook door bijvoorbeeld woningsplitsing of transformatie van bestaande panden. Deze cijfers geven geen beeld van de woningvoorraad: woningen kunnen namelijk ook gesloopt worden of om andere redenen van de woningvoorraad onttrokken worden.