icoon Grondwaterkwaliteit

Grondwaterkwaliteit op 10 meter diepte

KRW-meetnet grondwaterkwaliteit

Toelichting: Een overzicht van stoffen in het grondwater op 10 meter diepte.De concentratie stoffen in het grondwater wordt gemeten in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze metingen geven een goede indicatie van de grondwaterkwaliteit in Drenthe.

icoon Grondwaterstanden

Grondwaterstanden

Grondwaterstanden

Toelichting: Voor de watervoorziening in Drenthe is het van groot belang om de grondwaterstanden te meten. Deze selectie van locaties is zodanig gekozen, dat elk type grondgebruik en grondsamenstelling in Drenthe wordt opgenomen in de meting. Daardoor zijn de cijfers representatief voor de grondwaterstanden in Drenthe. De grondwaterstand schommelt gedurende het jaar sterk. In de wintermaanden valt er veel neerslag en is er weinig verdamping, waardoor het grondwaterpeil stijgt. In de zomermaanden valt er weinig neerslag en is er veel verdamping, waardoor het grondwaterpeil daalt.

Grondwaterstanden
icoon Nitraat

Nitraat in het bovenste grondwater

Nitraat

Toelichting: Nitraat is een stof die vooral in het voorjaar in het grondwater terecht komt na bemesting. Met name zandgronden zijn erg gevoelig voor nitraatuitspoeling. In de grafiek wordt de nitraatconcentratie in het grondwater in mg NO3/l weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bouwland op zand, grasland op zand en duurzame landbouw (duurzaam boer blijven). De bedrijven van deelnemers aan het project 'Duurzaam boer blijven' liggen op zandgrond. Deze boeren passen minder mest toe dan de reguliere agrariërs.

icoon Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

Toelichting: In onderstaand dashboard wordt de toestand en voortgang van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de provincie Drenthe weergegeven.

icoon Zwemwater

Zwemwater

Zwemwater

Toelichting: In Drenthe wordt op vele verschillende plaatsen gezwommen. Zwemmen in oppervlaktewater brengt altijd risico's met zich mee, maar deze risico's kunnen behoorlijk verschillen per locatie. Hieronder wat informatie over soorten locaties en speciale omstandigheden waarop gelet moet worden.

Zwemwater