icoon Grondwaterkwaliteit

Grondwaterkwaliteit op 10 meter diepte

KRW-meetnet grondwaterkwaliteit

Toelichting: Een overzicht van stoffen in het grondwater op 10 meter diepte.De concentratie stoffen in het grondwater wordt gemeten in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze metingen geven een goede indicatie van de grondwaterkwaliteit in Drenthe.

icoon Grondwaterstanden

Grondwaterstanden

Grondwaterstanden

Toelichting: Voor de watervoorziening in Drenthe is het van groot belang om de grondwaterstanden te meten. Deze selectie van negen locaties is zodanig gekozen, dat elk type grondgebruik en grondsamenstelling in Drenthe wordt opgenomen in de meting. Daardoor zijn de cijfers representatief voor de grondwaterstanden in Drenthe. De grondwaterstand schommelt gedurende het jaar sterk. In de wintermaanden valt er veel neerslag en is er weinig verdamping, waardoor het grondwaterpeil stijgt. In de zomermaanden valt er weinig neerslag en is er veel verdamping, waardoor het grondwaterpeil daalt.

icoon Nitraat

Nitraat in het bovenste grondwater

Nitraat

Toelichting: Nitraat is een stof die vooral in het voorjaar in het grondwater terecht komt na bemesting. Met name zandgronden zijn erg gevoelig voor nitraatuitspoeling. In de grafiek wordt de nitraatconcentratie in het grondwater in mg NO3/l weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bouwland op zand, grasland op zand en duurzame landbouw (duurzaam boer blijven). De bedrijven van deelnemers aan het project 'Duurzaam boer blijven' liggen op zandgrond. Deze boeren passen minder mest toe dan de reguliere agrariërs.

icoon Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit

Toelichting: De waterschappen houden in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de oppervlaktewaterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Het oordeel over de oppervlaktewaterkwaliteit wordt bepaald door de biologische, chemische, ecologische en fysisch-chemische toestand van het water.