icoon Areaal natuurnetwerk

NatuurNetwerk

Areaal Natuurnetwerk Drenthe

Toelichting: Toelichting grafiek: Het areaal Natuurnetwerk Drenthe is onder te verdelen in de volgende 3 delen: het deel van het areaal NNN wat nog niet is verworven en ingericht, het deel wat wel is verworven maar nog niet is ingericht en het deel wat zowel is verworven als is ingericht. Toelichting kaart: De ligging van het Natuurnetwerk in Drenthe.

icoon Vogels

Vogels

Vogels

Toelichting: De toe- of afname van vogels in Drenthe ten opzichte van 1990. In de grafiek wordt de procentuele af- of toename ten opzichte van 1990 weergegeven.

icoon Vogel- en habitatrichtlijn

Vogel- en habitatrichtlijn

Vogel- en habitatrichtlijn

Toelichting: De staafdiagrammen geven weer hoe het met de habitattypen, habitatrichtlijnsoorten én vogelrichtlijnsoorten staat die zijn opgenomen in de Vogel en Habitatrichtlijn. In Nederland zijn voor de bescherming hiervan de Natura 2000 gebieden aangewezen. Natuur buiten de Natura 2000 gebieden telt ook mee bij de evaluatie van het behalen van de doelen. De resultaten zijn nog niet beschikbaar op provinciale schaal.

icoon Rode lijstsoorten

Rode lijstsoorten

Rode lijst soorten

Toelichting: Soorten van de Rode Lijst worden in meer of mindere mate bedreigd in hun voortbestaan. In de provincie Drenthe komen bijna vierhonderd rode-lijst soorten voor. De grafiek laat zien hoe het sinds 1990 met deze soorten gaat.

icoon Korstmossen

Korstmossen

Korstmossen (NIW)

Toelichting: De groei van verschillende soorten korstmossen op bomen is een graadmeter voor de luchtkwaliteit en een afspiegeling van ammoniakconcentratie. Deze afspiegeling heeft een vertraging van circa acht jaar. Hoe meer ammoniak minnende soorten op bomen groeien hoe meer ammoniak in de lucht dit indiceert.

icoon Verdroging natuur

Verdroging natuur

Verdroging natuur

Toelichting: De verdroging wordt geïndexeerd weergegeven op basis van de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG). De verdroging binnen de natuurgebieden is beperkt, maar significant. Een stijging van de waarde betekent dat het grondwater dieper in de bodem zit waardoor de bodem droger is.

icoon Verzuring natuur

Verzuring natuur

Verzuring natuur

Toelichting: Verzuring wordt hier uitgedrukt als verandering in pH. Hoe hoger de pH, hoe minder zuur.

icoon Vermesting natuur

Vermesting natuur

Vermesting

Toelichting: De voedselrijkdom wordt hier uitgedrukt als de koolstof/stikstof (C/N) verhouding. Hoe lager dit getal, des te voedselrijker het systeem.

icoon Ammoniumvergiftiging

Ammoniumvergiftiging

Ammoniumvergiftiging

Toelichting: Een hogere waarde van ammonium in de bodem zorgt voor een vergiftigende werking voor de aanwezige vegetatie. Een hoger getal is daarmee een verslechtering van de natuurkwaliteit. In heiden is een toename van de ammoniumbelasting te zien binnen natuurgebieden. In het cultuurlandschap is deze trend minder duidelijk (door verschillen over de jaren). Dit kan liggen aan een meetfout die ontstaat doordat er bijna geen referentiepunten in het cultuurlandschap aanwezig zijn die zijn aan te merken als heide.

icoon Agrarisch natuurbeheer

Areaal agrarisch natuurbeheer

Areaal agrarisch natuurbeheer (ANLb)

Toelichting: Open grasland is weidevogelgrasland in een open landschap. Open akkerland is akkerland voor akkervogels in een open landschap. Dooradering zijn bomenrijen, singels, struwelen, watergangen en poelen. De tabellen zijn gemaakt op basis van de oppervlakte beheer niet op basis van het toegekende budget. Dit kan het beeld van de beleidskeuzes vertroebelen omdat bijvoorbeeld pakketten voor weidevogelbeheer in het algemeen perceelsdekkend worden afgesloten. In de dooradering is vanwege effectiviteit een verschuiving ingezet van perceelsdekkend beheer naar randenbeheer. In voorkomende gevallen is weliswaar de oppervlakte afgenomen maar de ingezette kwaliteit van het beheer toegenomen.