Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Areaal natuurnetwerk

NatuurNetwerk

Areaal Natuurnetwerk Drenthe
Trend
In de loop der jaren is er geleidelijk steeds meer areaal verworven. De laatste jaren neemt ook de inrichting van deze verworven gebieden toe. In 2019 is 81% van het areaal verworven en 39% van het areaal ook daadwerkelijk ingericht.

Toelichting: Toelichting grafiek: Het areaal Natuurnetwerk Drenthe is onder te verdelen in de volgende 3 delen: het deel van het areaal NNN wat nog niet is verworven en ingericht, het deel wat wel is verworven maar nog niet is ingericht en het deel wat zowel is verworven als is ingericht. Toelichting kaart: De ligging van het Natuurnetwerk in Drenthe.

icoon Vogels

Vogels

Vogels
Trend
De vogels in agrarisch gebied vertonen de grootste toename, gevolgd door vogels in bosgebieden met een lichte toename. Het aantal vogels in natuurgebieden schommelt maar blijft ongeveer gelijk. De grootste klappen vallen bij de weidevogels, deze zijn sinds 1990 met bijna 70% afgenomen.

Toelichting: De toe- of afname van vogels in Drenthe ten opzichte van 1990. In de grafiek wordt de procentuele af- of toename ten opzichte van 1990 weergegeven.

icoon Vogel- en habitatrichtlijn

Vogel- en habitatrichtlijn

Vogel- en habitatrichtlijn

Toelichting: De staafdiagrammen geven weer hoe het met de habitattypen, habitatrichtlijnsoorten én habitattypen staat die zijn opgenomen in de Vogel en Habitatrichtlijn. In Nederland zijn voor de bescherming hiervan de Natura 2000 gebieden aangewezen. Natuur buiten de Natura 2000 gebieden telt ook mee bij de evaluatie van het behalen van de doelen. De resultaten zijn nog niet beschikbaar op provinciale schaal.

icoon Rode lijstsoorten

Rode lijstsoorten

Rode lijst soorten
Trend
Na 2003 laten steeds minder soorten een toename zien. Deze trend is ook zichtbaar bij de andere provincies. In Drenthe is het percentage soorten dat achteruit gaat ook minder geworden. Bedreigde soorten zijn in deze periode minder bedreigd geworden, net als in enkele andere provincies.

Toelichting: Soorten van de Rode Lijst worden in meer of mindere mate bedreigd in hun voortbestaan. In de provincie Drenthe komen bijna vierhonderd rode-lijst soorten voor. De grafiek laat zien hoe het sinds 1990 met deze soorten gaat.

icoon Korstmossen

Korstmossen

Korstmossen (NIW)
Trend
De hoeveelheid ammoniakminnaars per meetpunt laat een op- en neergaande curve met een maximum bij 1998 zien. Na een stijging tot 1998 is er een daling die parallel komt aan waarden vanaf de start van de meting, wat sinds 1998 een daling indiceert in de ammoniakconcentratie.

Toelichting: De groei van verschillende soorten korstmossen op bomen is een graadmeter voor de luchtkwaliteit en een afspiegeling van ammoniakconcentratie. Deze afspiegeling heeft een vertraging van circa acht jaar. Hoe meer ammoniak minnende soorten op bomen groeien hoe meer ammoniak in de lucht dit indiceert.

icoon Verdroging natuur

Verdroging natuur

Verdroging natuur
Trend
De loofbossen blijven verdrogen. De verdroging binnen de natuurgebieden is beperkt, maar significant. Voor heiden en veentjes wordt een significante verdroging berekend, zowel binnen als buiten natuurgebieden. Graslanden binnen natuurgebieden vernatten momenteel. In het cultuur landschap is een lichte verdroging zichtbaar. Voor moerassen is de trend negatief; zowel binnen natuurgebieden als daarbuiten verdrogen de moerassen.

Toelichting: De verdroging wordt geïndexeerd weergegeven op basis van de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG). Een stijging van de waarde betekent dat het grondwater dieper in de bodem zit waardoor de bodem droger is.

icoon Verzuring natuur

Verzuring natuur

Verzuring natuur
Trend
Voor loofbossen is de trend voor natuurgebieden en cultuurlandschap stabiel. Dit komt onder meer omdat de Drentse loofbossen van nature al op tamelijk zure zandgronden staan. Voor heiden is de trend stabiel voor natuurgebieden en cultuurlandschap. Voor graslanden is de trend negatief in natuurgebieden en cultuurlandschap. Voor Moerassen is de trend negatief in natuurgebieden en cultuurlandschap.

Toelichting: Verzuring wordt hier uitgedrukt als verandering in pH. Hoe hoger de pH, hoe minder zuur.

icoon Vermesting natuur

Vermesting natuur

Vermesting
Trend
In loofbossen wordt, ondanks een stijging, geen significante verandering van de voedselrijkdom berekend; dat geldt zowel binnen natuurgebieden als in het cultuur landschap daar buiten. Voor heiden is het beeld ongunstig: zowel binnen als buiten natuurgebieden wijzen de metingen op voedselverrijking. In graslanden is de trend positief: Zowel binnen als buiten natuurgebieden lijkt de voedselrijkdom af te nemen. De afname van voedselrijkdom is het sterkst in natuurgebieden. Voor moerassen is de trend positief: Sinds 1999 daalt de voedselrijkdom zowel binnen als buiten natuurgebieden.

Toelichting: De voedselrijkdom wordt hier uitgedrukt als de koolstof/stikstof (C/N) verhouding. Hoe lager dit getal, des te voedselrijker het systeem.

icoon Ammoniumvergiftiging

Ammoniumvergiftiging

Ammoniumvergiftiging
Trend
De ammoniumwaarden in loofbossen nemen nog steeds toe. In het cultuurlandschap neemt ammonium, sinds een piek rond 2010, weer enigszins af. In heiden is een toename van de ammoniumbelasting te zien binnen natuurgebieden. in het cultuurlandschap is deze trend minder duidelijk (door verschillen over de jaren). Dit kan liggen aan een meetfout die ontstaat doordat er bijna geen referentiepunten in het cultuurlandschap aanwezig zijn die zijn aan te merken als heide. In graslanden nemen de ammoniumwaarden toe, zowel binnen natuurgebieden als in het cultuur landschap. In moerassen nemen de ammoniumwaarden toe. Dit geldt voor zowel de natuurgebieden als de cultuurlandschappen.

Toelichting: Een hogere waarde van ammonium in de bodem zorgt voor een vergiftigende werking voor de aanwezige vegetatie. Een hoger getal is daarmee een verslechtering van de natuurkwaliteit.

icoon Agrarisch natuurbeheer

Areaal agrarisch natuurbeheer

Areaal agrarisch natuurbeheer (ANLb)
Trend
Het areaal dooradering is fors afgenomen sinds 2010. Ook het areaal open grasland is afgenomen. Het areaal open akkerland is toegenomen.

Toelichting: Open grasland is weidevogelgrasland in een open landschap. Open akkerland is akkerland voor akkervogels in een open landschap. Dooradering zijn bomenrijen, singels, struwelen, watergangen en poelen. De tabellen zijn gemaakt op basis van de oppervlakte beheer niet op basis van het toegekende budget. Dit kan het beeld van de beleidskeuzes vertroebelen omdat bijvoorbeeld pakketten voor weidevogelbeheer in het algemeen perceelsdekkend worden afgesloten. In de dooradering is vanwege effectiviteit een verschuiving ingezet van perceelsdekkend beheer naar randenbeheer. In voorkomende gevallen is weliswaar de oppervlakte afgenomen maar de ingezette kwaliteit van het beheer toegenomen.