Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie
Trend
De arbeidsparticipatie schommelt en laat vanaf 2016 weer een stijging zien.
Drenthe - Nederland
De netto participatiegraad in Drenthe ligt onder het landelijk gemiddelde. Dit is overigens al sinds lange tijd het geval. Vanaf 2018 is het verschil circa 2%-punt.

Toelichting: De netto participatiegraad geeft aan hoeveel procent van de bevolking in de leeftijd 15 tot 75 jaar (beroepsgeschikte bevolking) betaald werk heeft.

icoon Beroepsbevolking

Omvang beroepsbevolking

Omvang beroepsbevolking
Trend
De omvang van de beroepsbevolking schommelt. In de periode 2012-2015 was deze tamelijk stabiel. In 2016 is sprake van een daling. Vanaf 2017 is er weer een opgaande lijn.
Drenthe - Nederland
De beroepsbevolking in Drenthe heeft zich minder gunstig ontwikkeld dan landelijk. In Nederland neemt de beroepsbevolking sinds 2014 toe, in Drenthe is na 2016 sprake van groei.

Toelichting: De beroepsbevolking omvat alle personen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

icoon Beroepsbevolking naar opleidingsniveau

Beroepsbevolking naar opleidingsniveau

beroepsbevolking naar opleidingsniveau
Trend
De laatste jaren is het aandeel hoogopgeleiden sterk gegroeid en is het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking gedaald.
Drenthe - Nederland
In Drenthe is het aandeel laag- en middelbaar opgeleiden nog altijd iets hoger dan in Nederland. Het verschil in opleidingsniveau ten opzichte van Nederland is de afgelopen jaren wel kleiner geworden.

Toelichting: Aandeel laag-, middelbaar- en hoogopgeleiden in de totale beroepsbevolking. Het CBS definieert een ‘laag opleidingsniveau’ als het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en het laagste niveau van het beroepsonderwijs. Een ‘middelbaar opleidingsniveau’ is de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4. Een ‘hoog opleidingsniveau’ staat gelijk aan een hbo- en een universitaire opleiding.

icoon Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

werkgelegenheid
Trend
De werkgelegenheid in Drenthe is bijna terug op het niveau van voor de economische crisis in 2008. Vooral in 2019 is de werkgelegenheid in Drenthe aanzienlijk toegenomen. Over de gevolgen van de coronacrisis zijn nog geen gegevens beschikbaar.
Drenthe - Nederland
In Drenthe is sinds 2017 sprake van herstel van de werkgelegenheid. Landelijk groeit de werkgelegenheid al vanaf 2015.

Toelichting: Jaarlijkse procentuele toe- of afname van het aantal banen per sector.

icoon Werkloosheid

Werkloosheid

werkloosheid (werkloze beroepsbevolking)
Trend
In 2019 was 2,9% van de Drentse beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid is sinds 2014 fors gedaald.
Drenthe - Nederland
De werkloosheid in Drenthe lag in 2019 onder het landelijk gemiddelde van 3,4%. In 2019 is de werkloosheid in Drenthe sterker gedaald dan landelijk.

Toelichting: Het werkloosheidspercentage is het percentage van de beroepsbevolking dat werkloos is.