Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

Wonen en leefbaarheid

Groei en krimp

icoon bevolkingspyramide

Bevolkingspiramide

Bevolkingsopbouw
Trend
De babyboomgeneratie, mensen die direct na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, is anno 2020 aan het vergrijzen. Tegelijkertijd worden er steeds minder kinderen geboren en neemt het aantal kinderen per vrouw af. De piek van de babyboom is duidelijk zichtbaar in de bevolkingsopbouw.
Drenthe - Nederland
Terwijl de bevolking in Drenthe plaatselijk stabiliseert of afneemt groeit de rest van Nederland door. Het verschil in de bevolkingssamenstelling tussen Drenthe en Nederland neemt dus toe. Drenthe profiteert relatief minder van de trek van jongeren naar de grotere steden.
Toekomst
Naar verwachting zet de vergrijzing door. Het vertrek van jongere generaties richting de grotere kernen zoals Groningen of Zwolle houdt aan. Volgens de prognose krimpt hierdoor de gehele Drentse bevolking. Deze krimp wordt versterkt door het overlijden van de babyboomgeneratie.

Toelichting: Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsklasse per jaar. Data voor de toekomstige jaren is afkomstig uit de meest recente Primos bevolkingsprognose(s) van ABF en betreft een inschatting op basis van het ongecorrigeerde landelijke model.

icoon huishoudens

Ontwikkeling éénpersoonshuishoudens

eenpersoonshuishoudens
Trend
Naar verwachting zal het aantal eenpersoonshuishoudens ook in de toekomst stijgen.
Drenthe - Nederland
De leeftijdsopbouw van eenpersoonshuishoudens in Drenthe wijkt af van het Nederlands gemiddelde. In Drenthe zijn personen die een zelfstandig huishouden leiden relatief ouder en er zijn er minder jonge eenpersoonshuishoudens. Dit komt door de vergrijzing en het wegtrekken van studenten uit Drenthe.
Toekomst
De trend van kleinere huishoudens zet zich in de toekomst naar verwachting voort. Ook de grootte van huishoudens met een migratie achtergrond groeit generatie na generatie toe naar het landelijk gemiddelde.

Toelichting: Eenpersoonshuishoudens per gemeente per leeftijdscategorie.

icoon jonge en oude bevolking

Grijze/groene druk

groene en grijze druk
Trend
Het aandeel jongeren ten opzichte van het aandeel ouderen in de Drentse bevolking neemt af. Dit is een langjarige trend die zich alsmaar voortzet.
Drenthe - Nederland
Het aandeel jongeren is in de Randstad en in de grotere steden - met name de steden met HBO- en WO- instellingen - groter dan in Drenthe. Daarnaast zijn in de Randstad en de grotere steden meer multiculturele wijken en stadsdelen met gezinnen die nog relatief veel kinderen krijgen.
Toekomst
Op termijn overstijgt het aandeel ouderen het aandeel jongeren. Vanaf 2024 is deze omslag in Drenthe zichtbaar. Hiermee neemt de druk op jongeren en werkenden om in het levensonderhoud van ouderen te voorzien fors toe. Jongeren worden hierdoor als werknemer en als vrijwilliger schaarser.

Toelichting: Toelichting grijze druk: De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Toelichting groene druk: De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

icoon huishoudens

Ontwikkeling huishoudens

Huishoudens
Trend
Het aantal huishoudens in Drenthe is de afgelopen jaren toegenomen. Met de toename van het aantal scheidingen zijn er steeds meer alleenstaande ouders. Grote gezinnen worden schaarser.
Drenthe - Nederland
De huishoudensontwikkeling in Drenthe is vergelijkbaar met Nederland. In Drenthe zijn er nog relatief veel traditioneel samengestelde huishoudens met twee ouders en twee of meer kinderen, maar de trend beweegt zich richting het landelijke beeld van eenoudergezinnen en eenpersoons huishoudens.
Toekomst
Maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken zich langzaam. Naar verwachting zetten de trends zich in de nabije toekomst voort.

Toelichting: Huishoudens naar samenstelling, kindertal en gemeente.

icoon ontwikkeling inwoneraantal

Ontwikkeling inwoneraantal

Inwonersaantal
Trend
De totale bevolking in Drenthe neemt in omvang af. Het aandeel 65-plussers neemt toe. Het aandeel jongeren en mensen in de leeftijd van gezinsvorming wordt kleiner. De index laat duidelijke groeiverschillen tussen de gemeenten zien.
Drenthe - Nederland
Drenthe loopt trendmatig voor op de rest van Nederland, waar krimp en vergrijzing eveneens aan de orde zijn, maar minder prominent. Dit hangt samen met het feit dat in Drenthe minder mensen in een sterk stedelijke omgeving wonen.
Toekomst
De trend waarbij er minder jongeren en meer ouderen in Drenthe wonen zet zich in de toekomst voort.

Toelichting: De grafiek laat de relatieve bevolkingsontwikkeling zien, waarbij de omvang van de bevolking in 1990 als uitgangspunt wordt gehanteerd. In 1997/1998 is er sprake geweest van een herindeling. De gemeente Noordenveld laat pieken zien vanwege een asielzoekerscentrum. Leeswijzer: In 2010 is de bevolking van Drenthe en Nederland beide met 11% toegenomen ten opzichte van peiljaar 1990.

icoon bevolking per leeftijd

Ontwikkeling bevolking per leeftijdscategorie

inwoners leeftijdscategorie
Trend
Duidelijk zichtbaar is de groei van het aandeel 65-plussers, ten opzichte van het aantal mensen in de jonge en middelbare leeftijdsgroepen.
Drenthe - Nederland
Waar Nederland doorgroeit, stabiliseert Drenthe. De prognoses laten op termijn krimp zien. Op de korte termijn blijft Drenthe stabiel, doordat de krimp in het buitengebied wordt gecompenseerd door groei van de gemeenten in het noorden van Drenthe.
Toekomst
De piek in de bevolkingsgroei ligt voor Drenthe rond 2017. Sommige gemeenten zijn al voorbij de overgang tussen groei en krimp. De afname zet zich in de toekomst voort, maar het nieuwe evenwicht tussen de leeftijdsgroepen wordt steeds stabieler.

Toelichting: Aantal mensen per leeftijdscategorie. De som van de leeftijden komt overeen met het totaal aantal inwoners.

icoon Binnenlandse verhuizingen

Binnenlandse verhuizingen

Vertrek naar leeftijd
Trend
Jongeren trekken weg voor werk, opleiding of studie. Jonge gezinnen en senioren vestigen zich juist in Drenthe. Dit beeld is sinds de jaren '90 stabiel.
Drenthe - Nederland
Drenthe levert een bescheiden bijdrage aan alle verhuisbewegingen in Nederland. In Zuidwest-Drenthe (Westerveld, Midden-Drenthe) vestigen zich veel senioren. Dat geldt ook voor Hoogeveen. Jongeren en jonge gezinnen trekken weg, bijvoorbeeld naar Meppel.
Toekomst
Naar verwachting blijven de verhoudingen voor heel Drenthe in de nabije toekomst stabiel. Binnen Drenthe vestigen jongeren en jonge gezinnen zich met name in de steden en aan de noordzijde nabij Groningen.

Toelichting: Verhuizers naar gemeente en leeftijdsgroep. In verband met de vestiging van een asielzoekerscentrum in de gemeente Noordenveld worden de getallen voor deze gemeente - en hiermee voor geheel Drenthe - sterk vertekend. Asielzoekers komen binnen als immigrant, maar vertrekken als binnenlands verhuizer. Correctie toepassen is in dezen te complex.

icoon vestiging etnische achtergrond

Vestiging naar etnische achtergrond

Migratie
Trend
Het aantal mensen dat zich uit niet-westerse landen in Drenthe vestigt neemt tijdens migratiegolven toe. Het gaat hierbij met name om migranten uit Azië.
Drenthe - Nederland
Wanneer het gaat om statushouders heeft elke gemeente een wettelijke taakstelling afhankelijk van het aantal inwoners. Migrantengezinnen blijven veelal in Drenthe, zeker wanneer kinderen naar een lokale school gaan en er werk wordt gevonden. Jonge alleenstaande migranten vertrekken veelal richting de Randstad. Via vrienden en familie die eerder naar Nederland gereisd zijn, vinden zij daar werk en scholing.
Toekomst
Zowel het aantal migranten als de landen waar ze vandaan zullen komen is moeilijk voorspelbaar en met name afhankelijk van conflicthaarden en rampen. De mate waarin migranten zich langdurig in Nederland kunnen vestigen is afhankelijk van het landelijke asielbeleid.

Toelichting: In Drenthe vestigen zich migranten uit het buitenland. Vanwege de nabijheid is Duitsland een typisch herkomstland. De groep migranten uit niet-westerse landen bestaat voor een groot deel uit enerzijds asielzoekers, die vanwege een vluchtgeschiedenis een vestigingsvergunning hebben ontvangen, en anderzijds uit arbeidsmigranten. Beide groepen blijven veelal permanent in Nederland.