Wonen en leefbaarheid

Groei en krimp

icoon bevolkingspyramide

Bevolkingspiramide

Bevolkingsopbouw

Toelichting: Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsklasse per jaar. Data voor de toekomstige jaren is afkomstig uit de meest recente Primos bevolkingsprognose(s) van ABF en betreft een inschatting op basis van het ongecorrigeerde landelijke model.

icoon huishoudens

Ontwikkeling éénpersoonshuishoudens

eenpersoonshuishoudens

Toelichting: Eenpersoonshuishoudens per gemeente per leeftijdscategorie.

icoon jonge en oude bevolking

Grijze/groene druk

groene en grijze druk

Toelichting: Toelichting grijze druk: De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Toelichting groene druk: De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

icoon huishoudens

Ontwikkeling huishoudens

Huishoudens

Toelichting: Huishoudens naar samenstelling, kindertal en gemeente.

icoon ontwikkeling inwoneraantal

Ontwikkeling inwoneraantal

Inwoneraantal

Toelichting: De grafiek laat de relatieve bevolkingsontwikkeling zien, waarbij de omvang van de bevolking in 1990 als uitgangspunt wordt gehanteerd. In 1997/1998 is er sprake geweest van een herindeling. De gemeente Noordenveld laat pieken zien vanwege een asielzoekerscentrum. Leeswijzer: In 2010 is de bevolking van Drenthe en Nederland beide met 11% toegenomen ten opzichte van peiljaar 1990.

icoon bevolking per leeftijd

Ontwikkeling bevolking per leeftijdscategorie

inwoners leeftijdscategorie

Toelichting: Aantal mensen per leeftijdscategorie. De som van de leeftijden komt overeen met het totaal aantal inwoners.

icoon Binnenlandse verhuizingen

Binnenlandse verhuizingen

Vertrek naar leeftijd

Toelichting: Verhuizers naar gemeente en leeftijdsgroep. In verband met de vestiging van een asielzoekerscentrum in de gemeente Noordenveld worden de getallen voor deze gemeente - en hiermee voor geheel Drenthe - sterk vertekend. Asielzoekers komen binnen als immigrant, maar vertrekken als binnenlands verhuizer. Correctie toepassen is in dezen te complex.

icoon vestiging etnische achtergrond

Vestiging naar etnische achtergrond

Migratie

Toelichting: In Drenthe vestigen zich migranten uit het buitenland. Vanwege de nabijheid is Duitsland een typisch herkomstland. De groep migranten uit niet-westerse landen bestaat voor een groot deel uit enerzijds asielzoekers, die vanwege een vluchtgeschiedenis een vestigingsvergunning hebben ontvangen, en anderzijds uit arbeidsmigranten. Beide groepen blijven veelal permanent in Nederland.